ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)


 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Gmina Godów
  ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
  tel. 032 476 50 65, fax . 032 476 51 00
  e-mail
  gmina@godow.pl


 1. Termin składania ofert: do 25.05.2020 r. do godz. 1500


 1. Miejsce składania ofert:

  Urząd Gminy Godów

  44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  „Zakup oznakowania drogowego „Żelaznego Szlaku Rowerowego"

Zakres zamówienia obejmuje między innymi zakup i dostawę:

 1. Tabliczki R-4 (zgodnie z projektem), wraz z niezbędnym systemem montażu na słupkach.

 2. Słupki ocynkowane pod oznakowanie R-4 – zgodnie z projektem (do oferty nie należy wliczać słupków istniejących)


UWAGA!

Zamówienie nie obejmuje pozostałego oznakowania ujętego w dokumentacji projektowej.

 1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia lub podpisania umowy

 1. Forma składania ofert: dowolna forma (poczta tradycyjna, fax, e-mail).

 1. Dodatkowe informacje:

 • Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.

 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

 • Do oferty należy dołączyć:

  - wyszczególnienie ceny (netto) dla poszczególnych rodzajów znaków (cena za sztukę)

  - wyszczególnienie ceny netto za 1 słupek.

 • O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana..

 • Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros