Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w najbliższym Powszechnym Spisie Rolnym, który odbędzie się na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydatury na to stanowisko można składać od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest naborem otwartym i konkurencyjnym, a osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., powinny spełniać niżej wymienione wymagania:

- być osobą pełnoletnią;
- zamieszkiwać na terenie gminy Godów;
- posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
- nie być skazanym, prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Szczegółowe informacji znajdują się na portalu spisrolny.gov.pl