ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na dostawę soli drogowej w sezonie 2020 – 2021.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto)


  I. NAZWA I ADERS ZAMAWIAJĄCEGO
  Gmina Godów
  ul. 1-Maja 53
  44-340 Godów
  tel. 032 476 50 65
  fax . 032 476 51 00
  e-mail
  gmina@godow.pl


  II. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

  1. Zakup soli drogowej w ilości 150 Mg wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

  2. Sól o parametrach zgodnych z normą PN-88/C-84081/02 luzem z antyzbrylaczem.
  3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

  4. Wielkość poszczególnych dostaw zostanie określona w zamówieniu przesłanym faksem lub e-mailem.

  5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej soli drogowej w terminie do pięciu dni od chwili przyjęcia zamówienia.

  6. Ilość ton soli drogowej może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmniejszeniu do 50% od ilości ton soli będących przedmiotem zamówienia.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2021r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru załącznik nr1

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania bezprzetargowego.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym i opisanej w następujący sposób:


Oferta na „ Zakup soli drogowej w ilości 150 Mg wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego”


IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania ofert

1. Oferty należy składać w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail) w biurze podawczym Urzędu Gminy Godów (na parterze) do dnia: 20.10.2020r. (wtorek) do godziny 15:00.

 1. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, określonym w ust. 1.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty jest ceną kosztorysową i uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN (złotych polskich) cyfrowo i słownie.

2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

Najniższa cena

VII. PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Marcin Fros, tel. 32/476 50 65 wew. 19

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;