(zamówienie o wartości poniżej 130.000,00 zł netto)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
e-mail gmina@godow.pl
fax: 032 476 51 00

2. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
Termin składania ofert: do 14.01.2021 r. do godz. 15:00

3. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn:  „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie”

4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ok. 100mb odcinka drogi gminnej publicznej - ulicy Ks. Roberta Wallacha (rejon posesji nr: 1053/280), poprzez prywatne posesje (długość kanału w działkach prywatnych: ok. 100mb) oraz włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zabudowanej w drodze publicznej gminnej - ulicy Wyzwolenia (rejon posesji 1300/251 i 1299/251).
2. Zakres umowy obejmuje w szczególności:
Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże (2 egz. + płyta CD w formacie .ath lub .kst).
Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykon. i odbioru robót (2 egz.) Wykonanie wszelkich niezbędnych badań geotechnicznych (odwiertów).
Pozyskanie map.
Pozyskanie zgody właścicieli na wejście w tereny prywatne (ok. 3 działki prywatne  – w zależności od zaproponowanej trasy kanału)
Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wstępnej koncepcji inwestycji. (1 egz.)
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji. (4 egz. + płyta CD)
Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń, opinii, itp., w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - 2 szt. (dla ulicy Ks. Roberta Wallacha i ulicy Wyzwolenia) wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu we właściwym organie. (2 egz. + płyta CD)

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu;
zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji Zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika  projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi;
pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, według potrzeb Zamawiającego.
udzielanie wyjaśnień na pisemne zapytania Zamawiającego lub wykonawcy robót  budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, dla prawidłowej realizacji zakresu pełnienia nadzoru autorskiego.
udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych  poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w  terminach  umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane.

3. Terminy realizacji etapów zamówienia:
data przedłożenia wstępnej koncepcji inwestycji - do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
data przedłożenia przedmiarów i kosztorysów - do 7 miesięcy od daty podpisania umowy
data przedłożenia specyfikacji technicznych – do 9 miesięcy od daty podpisania umowy
data uzyskania pozwolenia na budowę - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy


5. Dodatkowe informacje:

Forma  składania ofert: ofertę należy dostarczyć w formie papierowej do biura podawczego Urzędu Gminy Godów we wskazanym terminie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej pn:Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie”
Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Do oferty należy dołączyć:
- 1 referencje (poświadczenie) na wykonanie usługi projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
- kserokopię uprawnień budowlanych
- aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
 O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana..
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros