MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki
Stanowisko ds. działalności gospodarczej - parter /Biuro Obsługi Klienta/, tel.47-65-065 wew. 42

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony formularz oświadczenia (formularz oświadczenia można odebrać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać wersję elektroniczną - tutaj)

 

OPŁATY
1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
a) Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.
b) Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.
c) Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi w wysokości 2.100 PLN.
2. Opłatę należy wnieść na konto - Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036, Gmina Godów ul. 1 Maja 53 , 44-340 Godów
(w tytule przelewu należy zaznaczyć czego opłata dotyczy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie występuje

 

INNE UWAGI, WSKAZÓWKI
1. Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych po pierwszym roku prowadzenia działalności w każdym następnym roku kalendarzowym ponosi stosowną opłatę. W związku z tym ma obowiązek informowania o wysokości obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonanie stosownej opłaty w terminach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoduje wygaszenie zezwolenia.
3. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

 

 

Informację opracowała: Beata Firla