Znak sprawy
OI-K.1710.1.2013

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Komórka podlegająca kontroli
Urząd Gminy Godów – Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Tematyka kontroli
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 'Małe projekty'

Data rozpoczęcia kontroli
07 maja 2013r.

Data zakończenia kontroli
13 maja 2013r.

Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0167/13 z dnia 13 maja 2013r.
UM12-6930-UM1240203/11

Zalecenia pokontrolne
Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Uwagi opisano w dokumencie - lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.