Znak sprawy
OI-K.1710.5.2013

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Komórka podlegająca kontroli
Urząd Gminy Godów – Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tematyka kontroli
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii  'Odnowa i rozwój wsi'

Data rozpoczęcia kontroli
05 lipca 2013r.

Data zakończenia kontroli
05 lipca 2013r.

Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0223/13 z dnia 05 lipca 2013r.
UM12-6930-UM1230284/12

Zalecenia pokontrolne
Zaleceń pokontrolnych nie wydano