MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

I piętro, pokój nr 23

Tel. 47-65-065 wew. 15

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 luty 2012r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  /Dz. U. 2012, poz. 391/

2. Przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. z 2001, poz. 1206/

3. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. 2013, poz. 672 z późniejszymi zmianami/

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wpis powinien zawierać:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

b) numer identyfikacji podatkowej NIP

c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada

d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej

f) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

OPŁATY

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 50 zł.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W formie zaświadczenia w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.