Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Skrzyszowie przy ul. Wspólnej i 1 Maja".

Zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zawartego w punkcie 4 siwz oraz w paragrafie 1 ust. 1 załącznika nr 1 do siwz.

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Skrzyszowie przy ul. Wspólnej i 1 Maja.

Zakres robót obejmuje:

I – rejon ul. Wspólnej i ul. 1 Maja

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej :

- zabudowa rury PVC-U SDR 34 kl.S fi 160 - 391,0+45,0m

- zabudowa rury PVC-U SDR 34 kl.S fi 200 - 37,0m

- wykonanie przewiertów rurami stalowymi ochronnymi DN 273,0 - 15,0m

- montaż studni rewizyjnych - 22 szt

- wykonanie robót ziemnych

- próby szczelności - 20 odcinków

- odtworzenie nawierzchni drogowych

 II – rejon ul. 1 Maja

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

- zabudowa rur PVC-U SDR 34 kl.S fi 160 - 96.0 m

- przecisk z rur kaminowych DN 150 - 75 m

- zabudowa studni rewizyjnych betonowych DN 1000 - 4 sztuki

- wykonanie robót ziemnych

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, projekt budowlano wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku i posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia zmienia się przedmiar robót dotyczacy budowy kanalizacji przy ul. Wspólnej i 1 Maja.

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 03.11.2014 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 03.11.2014 godz. 10.30.