Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Przygoda z edukacją".

Zmiana dotyczy punktu 18 siwz - kryterium oceny ofert.

prawidłowe kryterium oceny ofert:

1.    Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Waga

Cena

95 %

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia

5 %

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:              

                - cena  – 95 %

   - dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w   zakresie przedmiotu zamówienia – 5 %

I. Kryterium - cena:    

Ocena punktowa poszczególnych cen dokonana będzie wg wzoru:

                                    cena najniższa    

Liczba punktów =   ------------------------    x 100 x 95%

                                     cena badana

II. Kryterium: dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena kryterium nastąpi na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Ocena punktowa dla tego kryterium będzie  dokonana wg wzoru:

  

                                         Liczba punktów przyznanych badanej ofercie*     

Liczba punktów =        ----------------------------------------------------------      x  100  x 5%

                                                5 (max. liczba punktów w kryterium)

*

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego

Ilość punktów

1

Brak dodatkowych form doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia

0

2

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia – 1 forma

1

3

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia od 2 form do 3 form

3

4

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia od 4 form do 5 form

5

Spośród ofert, które nie zostały odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. taką której bilans kryterium ceny i kryterium dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia uzyska największą ilość punktów.

Zmienia się również załącznik nr 2 do siwz - formularz ofertowy.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulega termin składania ofert na dzień 10.11.2014 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 10.11.2014 godz. 10:30.