MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgon osoby należy zgłosić w terminie:
3 dni od sporządzenia karty zgonu
24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej
Właściwym urzędem stanu cywilnego do rejestracji tego zdarzenia jest urząd miejsca gdzie ono nastąpiło.

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu [wystawionej przez lekarza stwierdzającego zgon] i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dopiero zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

 

KTO DOKONUJE ZGŁOSZENIA ZGONU
Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.: małżonek
krewni zstępni (np. dziecko)
krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)
Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


WYMAGANE DOKUMENTY
1) karta zgonu sporządzona przez lekarza,
2) dokument tożsamości osoby zmarłej,
3) dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie po zgłoszeniu zdarzenia i przedstawieniu dokumentów

OPŁATY
Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.


INNE INFORMACJE

WAŻNE!  Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.
Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone  aktu zgonu: jeden  z nich należy przedłożyć  administracji cmentarza.
UWAGA !  Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego
Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 463 ze zmianami)