Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),
- orzeczenie o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów,
- o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania powinien być zgłoszony do dnia 19 września 2011 roku w pokoju nr 1 lub 2 Urzędu Gminy w Godowie, w godzinach pracy urzędu. 
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaxem bądź w formie elektronicznej.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
? nazwisko i imię,
? imię ojca,
? datę urodzenia,
? numer ewidencyjny PESEL,
? oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w Lipnie,
? oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu),
? adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
? do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.