Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont cząstkowy dróg gminnych

CPV:
45233142-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 10 tygodni od daty podpisania umowy (wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia w zał. nr 2 do siwz punkt 1b, zgodnie z punktem 18 siwz)

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-06-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-06-05 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 95%
termin realizacji - 5%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące